MENU

Oudercommissie

Onze centrale oudercommissie is opgericht om de kwaliteit en de dienstverlening van het kinderdagverblijf te waarborgen. U kunt er als ouder uw vragen of opmerkingen kwijt met betrekking tot ons kinderdagverblijf (KDV).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. Wij streven er naar een commissie te kunnen samenstellen waarin uit alle groepen ten minste één ouder vertegenwoordigd is. De oudercommissie werkt naast het Algemeen Reglement Oudercommissie tevens volgens het Reglement Oudercommissie Flexikids.

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • De verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van de eigen kinderen te realiseren door invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf, de ouders en de oudercommissie.
 • De betrokkenheid van alle ouders bij- en een actieve deelname van alle ouders aan het kinderdagverblijf te vergroten.

Uit de doelstellingen en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de directie over de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch beleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van kinderen op het kinderdagverblijf binnen de randvoorwaarden van het kinderdagverblijf.
 • Adviseren over huisregels.
 • Het op verzoek leveren van een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
 • Het zorgdragen voor goed en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • Het op verzoek fungeren als bemiddelaar bij klachten van ouders.
 • Het (zorgdragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

Bevoegdheden:

Het kinderdagverblijf stelt de oudercommissie in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen (over voorgenomen besluiten) met betrekking op:

 • De beschrijving, bedoeld in art. 49 van het wetsvoorstel c.q. de Wet Kinderopvang.
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne.
 • Openingstijden.
 • Tarieven
 • Het beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen (pedagogisch beleidsplan).
 • De behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de afhandeling van klachten.
 • De gehele of gedeeltelijke opheffing van het kinderdagverblijf, verhuizing of ingrijpende verbouwing.
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie.
 • Een belangrijke inkrimping , uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
 • Een wensprofiel ten aanzien van sollicitatiekandidaten voor functies binnen het kinderdagverblijf.

De centrale oudercommissie heeft tevens de bevoegdheid de houder ongevraagd te adviseren over de hierboven genoemde onderwerpen.

*Wij zijn nog op zoek naar enkele nieuwe leden; met name ouders van kinderen van De Albatros!

Emailadres Oudercommissie: oudercommissie@flexikids.nl

Voorzitter

Voorzitter: Sander Welsch
Telefoonnummer: 0619342524
Emailadres: sanderwelsch@hotmail.com

 

Leden

 • Maureen Otter
 • Bart Sanders
 • Vacant (vertegenwoordigt  BSO Albatros)

VOORSTELRONDE LEDEN

 

Voorzitter Sander Welsch (KDV Flexikids)

Ik ben Sander Welsch, vader van 5 kinderen, waarvan 1 momenteel hier op de opvang (Sara, zie foto).
Ik woon en werk in Almere en ben sinds begin 2020 lid geworden van de OC.

Met vriendelijke groet,
Sander

 

 

BSO Albatros: wij zijn vanwege het vertrek van oud lid Richard dringend op zoek naar ouders die zich als OC lid de ouders van BSO Albatros willen vertegenwoordigen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar info@flexikids.nl. Eerst meer weten? Stuur ons een mail, bel ons of neem contact op met Sander, voorzitter OC.

 

Maureen Otter (KDV Flexikids)

Mijn naam is Maureen Otter en ik ben de moeder van Dex, die over een paar weken naar de peutergroep zal gaan. Naast moeder ben ik ook doktersassistente bij een gezondheidscentrum.

Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie om betrokken te zijn bij de opvang en het beleid, en om een bijdrage te kunnen leveren aan activiteiten voor Flexikids. Ook vind ik het fijn om op deze manier de belangen van ons, als ouders, te kunnen behartigen.

 

Bart Sanders (Flexikids)

Mijn naam is Bart Sanders.

Ik ben getrouwd en papa van 2 kinderen. Jace (december 2020) zit op de Peutergroep en Kayleigh (Juli 2023) begint binnenkort op de babygroep. 

Wij wonen in Almere en zitten bij Flexikids sinds 2021.

image0.jpeg